Obecní teplárna Žlutice na Karlovarsku

CENTRÁLNÍ VÝTOPNA NA SPALOVÁNÍ BIOMASY ŽLUTICERealizace:


zahájení výstavby: únor 2001

uvedení do zkušebního provozu: prosinec 2001

kolaudace zhotoveného díla: květen 2002

investor: Město Žlutice

generální projektant: EGF spol. s r.o. Sušice

generální dodavatel: Skanska a.s. PrahaParametry kotelny + technoligie:


- Kotel: VERNER GOLEM 2 500 kW

- Kotel: VERNER GOLEM 1 800 kW

- Kotel: VERNER GOLEM 1 800 kW

- Kotel: VERNER GOLEM 1 800 kW

- Jmenovitý tepelný výkon: 7 900 kW

- Délka teplovodů: 11,6 km

- Teplotní spád: 105/65 °C

- Tlaková pásma teplovodů: 0,4 MPa, 0,9 MPa

- Rozvodná síť: teplovodní


- Palivo: dřevní štěpka, piliny, pelety, sláma, Rumex OK2 a jiné zemědělské produkty

- Vlhkost paliva: dřevní hmota do 55%, zemědělské produkty do 2

5%V kotelně se provozně odzkoušela tato paliva:

- dřevní štěpka

- náletové dřeviny

- Rumex OK2

- balíkovaná sláma – obilná, řepková


- alternativní peletyNetradiční teplofikace města

I když naše městečko Žlutice si zakládá na svém historickém rázu, byl zde zrealizován projekt velice moderní a v našich zemích zatím málo rozšířený.


Koncem devadesátých let bylo Město Žlutice postaveno před problém, jak se do budoucna vypořádat se starými blokovými uhelnými kotelnami, umístěnými při krajích staré městské zástavby na třech sídlištích. Studie teplofikace města navrhovala plynofikaci nebo opravu stávajících uhelných kotelen nebo jako třetí alternativu vybudovat jeden centrální zdroj vytápění a jako paliva použít biomasu. Po zvážení všech možných hledisek byla vybrána varianta třetí. S realizací stavby bylo započato na jaře roku 2001 a již v prosinci byla celá stavba uvedena do zkušebního provozu, který skončil v dubnu roku 2002. S financováním stavby městu pomohl Státní fond životního prostředí.

Provozovatelem centrální výtopny je společnost Žlutická teplárenská a.s., jejímž výhradním vlastníkem je Město Žlutice. Provoz je zajišťován prostřednictvím 5 zaměstnanců ve funkci topičů a vedením je pověřena ředitelka společnosti. Provoz kotelny je řešen jako nepřetržitý.


Realizace změny vytápění obnášela postavit na místě jedné z blokových kotelen centrální zdroj tepla a páteřními teplovody propojit tento zdroj se zbývajícími dvěma blokovými kotelnami. Páteřní teplovody byly zhotoveny bezkanálovým dvoutrubkovým systémem z předizolovaných trubek, v každém připojeném objektu byla osazena domovní předávací stanice. Vzhledem k velkému výškovému rozdílu jednotlivých objektů ve městě, byly páteřní teplovody rozděleny na dvě tlaková pásma. Soustava je řešena jako tlakově nezávislá.

Na centrální vytápění jsou po dokončení celé stavby napojena uvedená tři sídliště, dále veškeré ostatní městské objekty ve staré zástavbě, základní škola, zvláštní škola, mateřská školka, základní umělecká škola, střední lesnická škola, obchodní dům a další instituce jako pošta, lékárna, policie, farní úřad. Podél páteřních teplovodů jsou přípojky též ke 47 rodinným domkům.Největší přínos, který centrální výtopna městu přinesla, je přínos ekologický. Město samotné se nachází v údolí řeky Střely , pod vodárenskou nádrží Žlutice. V zimním období jsou zde velice časté inverze a ty ve spojení se složením spalin z lokálních topenišť a blokových uhelných kotelen, vytvářely ovzduší velice nezdravé.


Celá stavba byla završena slavnostním otevřením dne 29. května 2002, kterého se zúčastnili zástupci všech zainteresovaných stran podílejících se na její realizaci.

 


Podobně odvážným městským radním a zastupitelům, jakými se ukázali být radní a za

stupitelé Města Žlutice, přeji hodně štěstí.


Ing. Pavlína Voláková
ředitelka společnosti Žlutická teplárenská a.s.

www.vyhledavani.ihned.cz/